در 25 سال گذشته در سراسر آمريکا مدارس آموزش زبان فارسی و فرهنگ ايرانی تاسيس شده است. يکی از اين مدارس در شهر سان دياگو در ايالت کاليفرنيا قرار دارد. به گفتگوی خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با آقای صدر مدير ايرانی اين مدرسه توجه فرمائيد.