سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران می گويد قوه قضائيه در احضار خانم شيرين عبادی به دادسرای انقلاب مرتکب اشتباه شد. خانم الهه هيکس، فعال حقوق بشر و کارشناس مسايل ايران، می گويد اين اقدام اعتبار قوه قضائيه را بطور کلی زير سوال برده است.