سفير ايران در سازمان ملل متحد می گويد بين ايران و ايالات متحده نوعی بدبينی وسواس گونه وجود دارد که ريشه در تاريخ دارد. دکتر جواد ظريف سفير ايران در سازمان ملل متحد ديشب به دعوت شورای آمريکائيان و ايرانيان در نيويورک سخنرانی کرد و ديدگاه های دولت ايران را در چند زمينه مهم بيان کرد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.