در يک فيلم مستند که در حال حاضر در فستيوال ها نمايش داده می شود تاثير صدای جادويی فيروز خواننده افسانه ای لبنان در افکار و زندگی لبنانيها بخصوص در ايام سخت جنگ داخلی لبنان تصوير می شود. نازی بگلری خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا در اين زمينه گزارشی دارد.