پليس آلمان در ساعات اوليه بامداد روز چهارشنبه 12 ژانويه همزمان در 5 ايالت اين کشور به مراکز مسلمانانی که از مدتها پيش تحت نظر مسئولان امنيتی اين کشور قرار گرفته بودند حمله کرد و پس از بازرسی و ضبط کامپيوترها و اسناد مربوط به فعاليتهای غير قانونی اين گروه تعدادی را نيز در اين رابطه دستگير کرد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.