لئونيد کوچما، رئيس جمهوری اوکراين که دوران زمامداری اوبه پايان رسيده است، يک روز پس ازکشته شدن هشت تن ازسربازان اوکراين درانفجاری درعراق، دستورداد سپاهيان حافظ صلح اوکراين مستقر درعراق به کشورخود بازگردند.

آقای کوچما روزدوشنبه به وزيران دفاع وامورخارجه خود دستورداد طرح هائی را مورد بررسی قراردهند که بازگشت بيش از1600 سرباز اوکراينی ازعراق، ازماه مارس آغازشود.

آقای يوشچنکو رئيس جمهوری منتخب اوکراين نيزوعده داده است هنگام آغازبه کار، موضوع بازگشت نيروهای اوکراين ازعراق را درتقدم قراردهد.

مقامات آمريکا می گويند اميدوارند آقای يوشچنکو دراين مورد به گونه ای سنجيده وبا مشورت کامل با شريکان ائتلاف دردولت جديد خود عمل کند.

مقامات مسئول می گويند انفجار روزيکشنبه دريک انبارمهمات درعراق که باعث کشته شدن هشت سربازاوکراينی ويک سربازقزاقستان شد، جنبه تصادفی داشت.

با اين حال مقامات وزارت دفاع اوکراين می گويند درحال تحقيق نسبت به امکان حمله ای دراين حادثه هستند.

m