در بحث اين سه شنبه شب مناسبات فلسطينی ها و اسرائيلی ها در پرتو پيروزی چشمگير ابوماذن در انتخابات رياست جمهوری حکومت خودگردان فلسطين مورد بررسی قرار می گيرد. مهمانان برنامه آقايان دکتر منصور فرهنگ، تحليل گر مسايل سياسی و اولين سفير جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد و ماشاء الله شمس الواعظين، روزنامه نگار سرشناس ايرانی و بنيان گذار روزنامه های توس، عصر آزادگان و ... بودند.