به دنبال کمک های کشورهای مختلف آسيب ديدگان زلزله دريايی و خيزآب اقيانوس هند، سازمان ملل متحد در ژنو، مقر اروپايی اين سازمان، با حضور نمايندگان کشورهای شرکت کننده اجلاس خود را آغاز کرد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.