خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، ابراهيم بی پروا، با دکتر هوشنگ امير احمدی، استاد دانشگاه راتگرز در ايالت نيو جرسی آمريکا و رئيس بخش مطالعات خاورميانه اين دانشگاه، گفتگويی انجام داده است درباره اهميت انتخابات فلسطينی ها که توجه شما را به آن جلب می کنيم.