بيش از 200 نفر از فعالان سياسی در ايران گفته اند در صورتی در انتخابات آينده شرکت خواهند کرد که آزادی بيان و برپايی اجتماعات در کشور تضمين شود. اما خانم الهه هيکس، کارشناس مسايل ايران، طی گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، چنين کاری را ناممکن می داند. به مشروح اين گفتگو توجه فرمائيد.