از تهران دکتر نعمت احمدی، وکيل دادگستری، در پاسخ به سوال خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، بهروز عباسی، عملکرد غير قانونی قوه قضائيه در افشای جزئيات پرونده های متهمين در رسانه های عمومی را قبل از محکوميـت قطعی مورد بررسی قرار می دهد.