دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا بيانيه حدود 255 فعال سياسی ايران و مواضع گروه های مختلف در رابطه با مشارکت در انتخابات رياست جمهوری ايران را مورد بررسی قرار می دهد.