روزنامه نگاران آزاد شده از زندان جهوری اسلامی، که پيشتر اعتراف به جاسوسی برای آمريکا و اسرائيل کرده بودند، در برابر نماينده رئيس جمهوری گفتند که تمام اعترافات قبلی شان در نتيجه تهديد به مرگ و تجاوز به عنف صورت گرفته بود. مجيد اسلامی، روزنامه نگار مستقل از تهران، در اين زمينه گزارشی فرستاده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.