در کشمير هند پليس کنترل يک ساختمان دولتی را که شورشيان آنرا مورد حمله قرار دادند و به آتش کشيدند، دوباره به دست گرفته است.

دو روز نبرد در محل ساختمان در سرينگر، پايتخت تابستانی کشمير، روز شنبه و پس از آنکه نيروهای امنيتی آخرين شورشی را کشتند، پايان گرفت. در جريان اين درگيری دست کم ده تن جانسپردند.

روز جمعه، شورشيان که به نارنجک مسلح بودند وارد اداره ماليات شدند و آنرا آتش زدند. ماموران توانستند حدود شصت نفر را نجات دهند.

گروه ستيزه گر " المنصوريان" مسئوليت حمله را بر عهده گرفته است.