خانم پرنياز صادقی در نشريه «شهرما: مجله هفتگی زندگی» چاپ شهر تورنتوی کانادا، در گزارشی تحت عنوان شکاف بين نسلها به مقايسه رفتار والدين قاطع و اطمينان بخش و والدين خودکامه و مستبد و والدين سهل گير و بی اعتنا و يا زياده از حد مساوات طلب با نوجوانان می پردازد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.