به مشروح گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در باره کمک های شهروندان آمريکايی به قربانيان خيزآب آسيای جنوب شرقی توجه فرمائيد.