دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا عظيم ترين کوششهای آمريکا در راه کمک به قربانيان خيزآب آسيای جنوب شرقی را مورد بررسی قرار می دهد.