مقامات ارتش اندونزی ميگويند نيروهای ارتش 3 شورشی جدائی طلب را در ايالت آچه از پای درآوردند. حادثه، عليرغم آتش بس اعلام شده توسط طرفين پس از وقوع زمين لرزه و تسونامی هفته گذشته، روی داد.

سخنگويان ارتش گفتند سربازان پس از آنکه 3 شورشی، به قول آنها، به يک کاروان مواد امدادی برای بازماندگان فاجعه يکشنبه گذشته حمله کرده بودند، برويشان آتش گشودند. بنا بگفته ارتش، 5 شورشی ديگر در رويدادهای متفاوت در همان ايالت دستگير شدند.

يک سخنگوی شورشيان اتهام حمله به کاوران را رد کرد و گفت نيروهای ارتش در کمين افراد شورشی بودند.

مقامات ارتش ميگويند نيروی بيشتری به منطقه اعزام شده است، اما اکثر آنان دست اندر کار تلاشهای امدادی هستند.

مقامات ميگويند ويرانی در ايالت آچه در سطح وسيع است. ساليان متمادی است که شورشيان جدائی طلب در اين منطقه، در بخش شمالی جزيره سوماترا، با نيروهای دولتی درگير هستند.

m