اداره آمار چين می گويد انتظار می رود جمعيت کشور در اين هفته رسما به يک ميليارد و ٣٠٠ ميليون نفر برسد.

خبرگزاری شين هوا روز دوشنبه گفت اين رقم به دليل سياست های کارساز کنترل زاد و ولد در چين، چهار سال به تاخير افتاده است.

در گزارش شين هوا گفته می شود هرچند نرخ رشد جمعيت کاهش يافته ، اما افزايش واقعی هنوز بسيار بالا است. همچنين انتظار می رود چين از نظر تعداد سالمندان و نابرابری فزاينده در نسبت جنسيت در ميان نوزادان، به بالا ترين سطح برسد.

R