در هند، در پی هشدار جديد مقامات در مورد امکان به حرکت درآمدن دوباره امواج دريا، هزاران نفر، وحشتزده از مناطق ساحلی که روز يکشنبه هدف " سونامی" قرار گرفتند، فرار کردند.

مردم به طرف تپه ها و نواحی بلند در دو ايالت "تاميل نادو" و" کرالا" درجنوب، و در " پورت بلر" مرکز ايالت های دور افتاده "آندامان" و " نيکوبار" هجوم بردند. اما چند ساعت بعد، مقامات هشدار را لغو کردند و گفتند اطلاعات نادرست موجب صدور آن شد.

روز پنحشنبه همچنين مان موهان، نخست وزير هند، از بخش هائی از مناطق آسيب ديده در جنوب کشور ديدن کرد و گفت دولت هر کاری را که برای کمک به قربانيان لازم باشد، انجام خواهد داد.

s