دو انفجار در نزديکی ساختمان وزارت کشور عربستان سعودی، رياض ، پايتخت کشور را تکان داد. گزارش های خبری حاکی است که بمب های جاسازی شده در اتومبيل، عامل هر دو انفجار بوده است.

تلويزيون سعودی پليس را هنگام برقراری نظم و امنيت در محل حادثه نشان داد. تلويزيون الجزيره گفت در نزديکی تونلی که به ساختمان وزارتخانه منتهی می شود، صدای تيراندازی شنيده شد.

s