پليس اسرائيل مصطفی برغوثی، کانديدای رياست تشکيلات خود گردان فلسطينی را دستگير کرده است.

اين اقدام روز دوشنبه، زمانی که او در بيت المقدس شرقی سرگرم مبارزات انتخاباتی بود، و يک روز پس از آن صورت گرفت که کابينه اسرائيل اجرای طرح هائی را برای کمک به تسهيل برگزاری انتخابات در روز ٩ ژانويه تصويب کرد.

پليس اسرائيل می گويد برغوثی اجازه داشت از بيت المقدس بگذرد، اما قرار نبود در آنجا توقف کند.

R