تفنگداران دريائی آمريکا در عراق ميگويند دو رهبر يگ گروه ستيزه جوی مرتبط با ابو مصعب زرقاوی تروريست تحت تعقيب را دستگير کرده اند.

اين دو در روزهای هشتم و دوازدهم دسامبر در جريان حملات به رمادی که بخشی از استان ناآرام ال عنبار است دستگير شدند. ارتش آمريکا تا روز شنبه خبر دستگيری آنان را منتشر نکرده بود.

تفنگداران دريائی آمريکا ميگويند صالح اروگايان خالد و بسيم محمد حزمه دو رهبر سلولی يک شبکه تروريستی محلی وابسته به زرقاوی موسوم به گروه تروريستی هارون هستند که در اطراف رمادی عمل ميکنند.

اين گروه به اتهام اعدام يازده عراقی عضو گارد ملی عراق و کارگذاشتن بمب و قاچاق ستيزه جويان خارجی به عراق تحت تعقيب است.