کمال خرازی وزير امورخارجه ايران برای مذاکره در باره عراق و مناسبات دوجانبه با ترکيه به آنکارا رفته است.

ملاقات با احمد نجدت سزار رئيس جمهوری و عبدالله گل وزير امورخارجه ترکيه بخشی ار برنامه سفر آقای خرازی به آنکاراست.

آقای خرازی پيش از سفر به ترکيه از لبنان و سوریه نيز ديدن کرده بود.