مجمع عمومی سازمان ملل متحد چند روز پيش با تصويب قطعنامه ای از وضعيت حقوق بشر و آزادی بيان در ايران ابراز نگرانی کرد، و دولت ايران در واکنش قطعنامه را رد کرد و آنرا بر آمده از انگيزه های سياسی دانست.

خانم الهه هيکس، کارشناس مسائل حقوق بشر و ايران در گفت و گوئی با بخش فارسی صدای امريکا در اين زمينهع به اظهار نظر پرداخت.