وزارت اطلاعات و امنيت جمهوری اسلامی بيش از ۱۰ نفر را به اتهام جاسوسی در مورد برنامه اتمی ايران دستگير کرده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از علی يونسی وزير اطلاعات و امنيت می گويد کسانی که از ماه مارس بازداشت شده اند برای سازمان مرکزی اطلاعات آمريکا و سازمان جاسوسی اسرائيل – موساد – کار می کردند.

يونسی گفت سه نفر از آنها عضو سازمان انرژی اتمی ايران بودند. او هويت بازداشت شدگان را فاش نکرد.

s