يکی از نمايندگان اصلی حقوق بشر در سازمان ملل متحد می گويد «اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تصويب قطعنامه ای در مورد تخطی از موازين حقوق بشر در ايران نمايانگر زنگ خطر در ايران و ادامه سرکوب مردم و اقليت ها در اين کشور است.

به مشروح گفتگوی خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه با خانم بانی دوگو، نماينده اصلی جامعه بهائيان در سازمان ملل، توجه فرمائيد.