كنسولگری آمريکا در شهر " سوربايا" در اندونزی برای بقيه سال جاری بسته خواهد بود.

ديپلمات های آمريکائی با ارسال " ای – ميل " هائی برای آمريکائيان ساکن اندونزی آنها را از اين موضوع آگاه ساخته اند.

آمريکا و چندين دولت هشدار داده اند که ستيزه گران ممکن است سرگرم طرح ريزی حملاتی عليه هدفهای غربی در اندونزی در جريان تعطيلات کريستمس و سال نو باشند.

s