مقامات نظامی آمريکا تاييد کردند افسران ارتش را جانشين مقاطعه کاران غيرنظامی دفاعی که هم اکنون دردفتر" ليوزون" يا ارتباطی آمريکا درتايوان خدمت می کنند، خواهند کرد.

سخنگوی وزارت دفاع آمريکا روزدوشنبه به خبرنگارصدای آمريکا اظهارداشت اعزام نظاميان که قراراست درنيمه سال آينده به مورد اجرا گذارده شود، به معنای افزايش کارآيی دفتر" ليوزون" آمريکا درتايوان است. سخنگوی وزارت دفاع افزود با اين که اين اقدام به يک رويه 25 ساله پايان می دهد، با اين حال ترک رويه سابق به معنای ايجاد تغييردرسياست آمريکا درقبال تايوان نيست وبراساس يک قانون سال 2002 کنگره صورت می گيرد. اين قانون اجازه ايجاد تغيير را درصورتی که به نفع آمريکا باشد داده است.

نشريه هفتگی جينزديفنس درشماره روزيکشنبه برای نخستين باراطلاعاتی دراين زمينه منتشرکرد وگزارش داد وزارت دفاع آمريکا با افزايش نگرانی نسبت به بلند پروازی های نظامی چين، چنين تصميمی اتخاذ کرده است. تحليلگران سياسی می گويند ترديدی وجود ندارد که اين تصميم موجبات خشم پکن را فراهم خواهد آورد.

واشنگتن شناسائی ديپلماتيک خود را درسال 1979 ازتايوان سلب کرد ودولت پکن را جانشين آن کرد، اما همچنان به عنوان عمده ترين فراهم کننده اسلحه، ارسال جنگ افزاربه تايوان را ادامه داد.

m