مجمع عمومی سازمان ملل متحد روزدوشنبه با تصويب قطعنامه ای، عميقا نسبت به نقض حقوق بشردرايران ابرازنگرانی کرد.

قطعنامه مجمع عمومی که آمريکا بانی آن بود می گويد وضعيت حقوق بشردرايران وموازين انسانی به خصوص درارتباط با آزادی بيان روبه وخامت گذارده است.

بازداشت روزنامه نگاران، دانشجويان ودانشگاهيان خارج ازضوابط قانونی بدون آن که اتهامی به آن ها وارد آيد، ازجمله اين موارد است.

اين قطعنامه با 71 رای موافق دربرابر54 رای مخالف و55 رای ممتنع به تصويب مجمع عمومی رسيد.

m