در برنامه جوانان که از صدای آمريکا پخش می شود همواره سعی خبرنگار جوانان بخش فارسی صدای آمريکا بر اين است تا جوابهايی برای سوالات گوناگون شنوندگان پيدا کند و در اين راه با متخصصان رشته های گوناگون گفتگوهايی انجام می دهد.

در گزارش حاضر خبرنگار جوانان بخش فارسی صدای آمريکا با خانم دکتر نرگس اديب، سخنگوی جنبش پيش آهنگان ايران و فعال سياسی مقيم تهران گفتگويی انجام داده است درباره مشکلات عمده جوانان ايرانی که در اينجا می شنويد.