دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا نامه هجو آميز سعيد حجاريان درباره رفراندوم و پاسخ پرمحتوای دکتر ناصر زرافشان را مورد بررسی قرار می دهد.