ميزبان برنامه، دکتر ابراهيم بی پروا، با آقايان حميد زنور، مسئول هيئت رئيسه شورای نهضت مقاومت ملی در پاريس، و يوسف فاضی، روزنامه نگار مستقل مقيم تبريز، پيرامون مسايل مختلف منجمله همه پرسی تشکيل مجلس موسسان و شرايطی که می تواند به تحقق آن کمک کند گفتگويی انجام داد که طی آن شنوندگان از سراسر جهان پرسشهای خود را نيز مطرح کردند.