به مشروح گفتگوی خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا با خانم دکتر مينا معرفت، آرشيتکت، شهرساز و پژوهشگر مقيم آمريکا توجه فرمائيد.