به مشروح گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در باره آرتا کيد و موسيقی وی توجه فرمائيد.