پس از دو روز مذاکره و بحث سران 25 کشور عضو اتحاديه اروپا در بروکسل، پايتخت بلژيک، بيانيه ای را منتشر کردند. رسيدگی به تقاضای ترکيه جهت پيوستن به اتحاديه اروپا و افزايش همکاری های اقتصادی، سياسی و امنيتی جمهوری اسلامی ايران با اين اتحاديه در نشست دو روزه سران اتحاديه اروپا مطرح شد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.