دولت افغانستان تحقيق در باره شورش مرگبار روز جمعه در زندان " پل چرخی" در نزديکی کابل را آغاز کرده است.

رهبری شورش را پنج زندانی بر عهده داشتند و مقامات تلاش می کنند بفهمند آيا آنها، که با شبکه تروريستی القاعده مرتبط بودند ، قصد داشتند، آن گونه که در آغاز گمان می رفت، بگريزند يا به زندانيان ديگر، به ويژه سه شهر وند آمر يکائی، حمله کنند.

زندانيان چهار محافظ زندان را کشتند و چندين نفر را زخمی کردند.