وزارت امورخارجه آمريکا وسازمان ملل متحد ازگزارش های مربوط به لغو تدابيرامنيتی درمورد آنگ سان سوچی رهبرمدافع دمکراسی دربرمه عميقا ابراز نگرانی کرده اند.

وزارت امورخارجه آمريکا روزپنجشنبه اعلام کرد عميقا نگران رفاه وآسايش اين برنده جائزه نوبل است. کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد نيزضمن ابرازنگرانی ازمقامات برمه خواست به ياد بياورند که مسئول رفاه وسلامت خانم سوچی هستند.

سازمان مبارزه آمريکا برای برمه که يک سازمان غيرانتفاعی آمريکائی است، ازاعضای خود خواسته است با سفارت برمه در واشنگتن تماس گرفته وآزادی خانم سوچی را خواستارشوند.

اعضای اپوزيسيون برمه روزپنجشنبه گزارش دادند که دولت اين کشورتعداد دفعاتی را که خانم سوچی اجازه دارد با پزشکان خود ملاقات کند، کاهش داده وتدابيرامنيتی درمورد اورا نيزلغوکرده است.

خانم سوچی هم اکنون بيش ازيک سال است که دربازداشت خانگی به سرمی برد.

K