صدائی ضبط شده که به بن لادن نسبت داه ميشود رژيم عربستان سعودی را برای ناآرامی در آن کشور مقصر معرفی ميکند. رهبر شبکه تروريستی القاعده در اين نوار برای سرنگونی دولت عربستان سعودی توسل به خشونت راتوصيه کرده است و ميگويد تغيير و دگرگونی فقط از طريق مبارزه مسلحانه ميسر خواهدشد .

اصالت صدا که امروز، پنجشنبه، روی يک وب سايت اسلامی گذاشته شد هنوز رسمأ تائيد نشده است اما بنا به گزارشهای خبری صدای رهبر القاعده را دارد.

صاحب صدا از ستيزه جويانی که اوايل اين ماه در عربستان سعودی به کنسولگری آمريکا در جده حمله کردند تجليل ميکند. پنج کارمند غير آمريکائی کنسولگری و چهار ستيزه جو در آن حمله کشته شدند.

عربستان سعودی از مه 2003 که افراطيون اسلامی مظنون به ارتباط با القاعده در سه مجتمع مسکونی در رياض بمب گذاری کردند، با آنان می جنگد اما هنوز نتوانسته است خشونت را مهار کند.

اوسامه بن لادن که از محل اختفای او اطلاعی در دست نيست آخرين بار اندکی پيش از انتخابات دوم نوامبر رياست جمهوری آمريکا روی يک نوار ويديوئی ظاهر شد .

در واشنگتن ، کاخ سفيد می گويد سرويس های اطلاعاتی سرگرم تجزيه و تحليل اصالت نوار هستند.