رهبر يک گروه مخالف حکومت عربستان سعودی از معترضين دعوت کرده است روز پنجشنبه با برپائی تظاهرات آرام در خيابان های رياض و جده، خواهان برکناری نظام پادشاهی بشوند.

" سعد الفقيه" رئيس " حرکت اصلاح اسلامی در عربستان" ، مستقر در لندن و سازمان دهنده تظاهرات می گويد آنچه گروه او می خواهد، تغيير کامل است نه اصلاحات مختصر اقتصادی، سياسی يا اجتماعی .

او گفت انتظار دارد ده ها هزار نفر در تظاهرات اعتراضی، که پس از نماز ظهر در روز پنجشنبه آغاز خواهد شد، شرکت کنند.

چنين تظاهراتی درعربستان سعودی غير قانونی است و شرکت کنندگان در آن با خطر دستگيری روبرو خواهند بود.

s