سازمان ملل متحد و کامبوج موافقت کرده اند برای محاکمه ‏رهبران سابق رژيم خمر سرخ به اتهام نسل کشی 56 ‏ميليون دلار خرج کنند.‏

مقامات سازمان ملل و کامبوج اين توافق را روز جمعه در ‏پنوم پن اعلام کردند. دو طرف در سال 2003 با تشکيل ‏دادگاه ها به توافق رسيدند. پارلمان کامبوج آنرا در اکتبر ‏سال جاری تصويب کرد.‏

کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد در اوائل ماه جاری ‏گفت محاکمات فقط زمانی می تواند آغاز شود که پول کافی ‏برای تامين هزينه های مربوط وجود داشته باشد.‏

در دوران حکومت خمر سرخ، از 1975 تا 1979، حدود دو ‏ميليون کامبوجی کشته شدند يا در اثر گرسنگی، بيماری و ‏کار زياد جانسپردند. بسياری از رهبران آن هنوز زنده ‏هستند. نخست وزير کامبوج ابراز نگرانی کرده است که آنها ‏پيش از آن که پشت ميز محاکمه قرار بگيرند، به دليل ‏کهولت، بميرند. ‏

a