کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد می گويد برای واقعيت ‏بخشيدن به حقوق بشر در تمام کشورها، هنوز به ‏کوشش هائی عظيم نياز است.‏

عنان، روز جمعه به مناسبت پنجاه و ششمين سال روز ‏جهانی حقوق بشر گفت: برای کمک به نسل های جديد در ‏شناخت حقوق انسانی مسلم و انکار ناپذير ، آموزش، ‏حياتی است. دبير کل سازمان ملل متحد، بهداشت، غذا، ‏مسکن و نيز آزادی از شکنجه و بازداشت خودسرانه را از ‏جمله چنين حقوقی دانست. ‏

a