سخنگوی کاخ سفيد می گويد پرزيدنت بوش در تماسی تلفنی با همتايان ليتوانيائی و لهستانی خود از آنها به خاطر ميانجيگری در بحران انتخاباتی اوکراين سپاسگزاری کرده است.

سخنگو می گويد تجربه دو کشور درس های پرارزشی برای مردم اوکراين داشت و اضافه کرد پرزيدنت بوش بر اهميت حضور ناظران بين المللی در تکرار رای گيری دور دوم انتخابات رياست جمهوری در روز ٢۶ دسامبر تاکيد گذاشت.

R