پارلمان اوکراين با اکثريتی قريب به اتفاق لوايحی را تصويب کرده است که در قانون اساسی و قانون انتخابات تغييراتی ميدهد که هدف آنها حل بحران انتخابات در آن کشور است .

اين لوايح با چهارصد و دو رای موافق در مقابل بيست و يک رای مخالف در جلسه امروز پارلمان به تصويب رسيد و لئونيد کوچما رئيس جمهوری، که دوران رياست جمهوری اش رو به پايان است، در ميان ابراز احساسات نمايندگان با امضای مصوبات به آنها ضمانت اجرائی و قانونی داد.

متمم های قانون اساسی بعضی از اختيارات رياست جمهوری را به پارلمان تفويض ميکند و هدف از اصلاحات قانون انتخابات، که مخالفين پيشنهادکرده بودند،جلوگيری از تقلب در انتخابات رياست جمهوری است که ديوان عالی نتايج رای گيری ماه گذشته آن را بی اعتبار اعلام کرد و رای گيری مجدد قرار است روز بيست و ششم دسامبر انجام گيرد.

مخالفين که از حمايت دهها هزار نفر در " کيف " برخوردارند، موافقت کرده اند که به محاصره ساختمانهای دولتی پايان دهند. در همين حال مقامات ناتو ميگويند مذاکراتی در سطح وزيران را با اوکراين به زمانی موکول کرده اند که به گفته آنان دولتی جديد و مشروع در "کيف " بر سرکار آمده باشد.

در رای گيری روز بيست و ششم دسامبر، ويکتور يانوکويچ نخست وزير و ويکتور يوشچنکو رهبر مخالفين با يکديگر روبرو خواهند شد.

h