جامعه بهائی در ايران در نامه ای به محمد خاتمی رئيس جمهوری اسلامی خواستار تامين آزادی اين جامعه و رعايت حقوق خود شده است .

همکار ما رامش در مصاحبه ای با خانم ديان علائی نماينده جامعه بهائی در سازمان ملل متحد اين نامه را مورد بررسی قرار ميدهد.