به مشروح گزارش خبرنگار علمی بخش فارسی صدای آمريکا درباره استفاده از کپسول حاوی دوربين عکاسی مينياتوری در تشخيص بيماريهای درونی انسان توجه فرمائيد.