به گفتگوی خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا با آقای دکتر رنگين دادفر سپنتا، استاد ميهمان دانشگاه در شهر کابل، پيرامون مراسم تحليف حامد کرزی توجه فرمائيد.