در پی برگزاری مراسم تحليف حامد کرزی در کابل به عنوان رئيس جمهوری افغانستان، خبرنگار بخش دری صدای آمريکا گزارشی دارد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.