محمود عباس رئيس سازمان آزادی بخش فلسطين برای گفتگوبا رهبران سوريه پيرامون کوشش های مربوط به صلح با اسرائيل وارد دمشق شد.

روابط سوريه وسازمان آزادی بخش فلسطين در دوران ياسرعرفات، به ويژه پس ازآن که فلسطينيان قرارداد صلح اسلو را درسال 1993 امضا کردند، روبه تيرگی گذارد. سوريه اعلام کرد اين قرارداد به کوشش های مشترک اعراب درباره صلح با اسرائيل لطمه وارد آورده است.

محمود عباس روزدوشنبه با بشاراسد رئيس جمهوری سوريه ديدارکرد ودرباره کوشش های آينده صلح با اسرائيلی ها با وی به گفتگونشست.

اين گفتگودرست دوهفته پس آن صورت گرفت که سوريه اعلام کرد قصد دارد مذاکرات صلح با اسرائيل را آغازکند.

منابع فلسطينی پيش بينی کرده اند محمود عباس که در راس کانديداهای شرکت درانتخابات قريب الوقوع فلسطينيان قراردارد، با خالد مشعل، يک رهبرارشد گروه حماس، نيزدردمشق ديدارخواهد کرد.

m