قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران می گويد آماده نيست ‏احکامی را که دادگاه ها در مورد چندين عضو القاعده صادر ‏کرده اند اعلام کند. ‏

يک مقام قضائی روز سه شنبه در تهران گفت احکام فقط ‏زمانی اعلام خواهد شد که تمام موانع قانونی برطرف شده ‏باشد. او جزئيات بيشتری ارائه نداد.‏

جمهوری اسلامی تعداد اعضای القاعده را که محاکمه شدند ‏اعلام نکرده و اتهاماتی را که بر آنها وارد آمده نيز مشخس ‏نساخته است.‏

‏ تهران همچنين اين اتهام را که ايران به پناهگاهی برای ‏ستيزه گران القاعدع تبديل شده است، تکذيب می کند. ‏

a